اخبار مجتمع آموزشی چیستا ،

اعلام آزمونهای فنی و حرفه ای، شرح دوره های آموزشی، 

فقط در کانال:

t.me/chistatvtc

دوره جامع اتوماسیون صنعتی با PLC S7-1200

با ارائه مدرک فنی و حرفه ای

PLC S7-1200 , TIA Portal

مانیتورینگ با WINCC TIA

راه اندازی درایورهای صنعتی

زمان آغاز دوره: 30 مردادماه 1399

(کمپ 4 روزه)طراحی مدارات الکترونیکی و نقشه مدار چاپی 

با نرم افزار Altium Designer

با ارائه مدرک فنی و حرفه ای

زمان آغاز دوره: 28 مردادماه 1399