دوره راه اندازی موتورها با اینورتر
دوره آموزشی برق صنعتی
آزمون آزمایشی میان دوره
دوره طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان
دوره اتوماسیون صنعتی و PLC
دوره هوشمند سازی ساختمان - BMS
دوره طراحی سیستم روشنایی با DIALUX
سمینار قانون نظام مهندسی وآئین نامه
بازدید مدیر آموزشگاههای آزاد سازمان
کارگاه BMS-3
کارگاه BMS-2
کارگاه BMS-1
AVR TRAINER
PLC TRAINER1
PLC TRAINERS
SAIT2